Monografie a sborníky

  • Sborník konference 2010 – Olomouc

Editor: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Termín vydání: v tisku

 

  • Obraz českého venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských obcí

Autor: PhDr. Vladimír M. Mrvík

Charakteristika: Studie si klade za cíl představit formou rozsáhlých encyklopedických hesel, částečně mikrohistorickou metodou, individuálně na příkladu každé probírané lokality socio-topografický i kulturně-historický obraz života několika desítek vsí Černokosteleckého liechtensteinského panství v poslední třetině 17. století. Práce by myšlenkově navazovala na již vydanou knihu „Dějiny černokosteleckých domů – historická topografie města Kostelce nad Černými lesy“ od stejného autora, představující stejné aspekty významného liechtensteinského patrimoniálního města.

Toto by se mělo dít formou komentovaného výběru edic soudobých pramenů – konkrétně se jedná o edici zápisů z tzv. Zlatého urbáře Černokosteleckého panství z let 1672-1677, mezi historiky velice známého a ceněného pramene (podle Augusta Sedláčka dokonce nejdokonalejšího českého urbáře), který nebyl (!) až doposud ani zčásti editován. Edice urbářových zápisů by měla být u každého hesla doplněna komentovanou edicí údajů z robotní knihy pro danou lokalitu, dále zápisem ze soupisu poddaných ze stejného roku (názorně ukazující sociální strukturu lokality, počet sirotků, vdov, podruhů a dokladem o momentálním pobytu mnohých poddaných boří mýtus o striktní ne-mobilitě poddaných v době nevolnictví). Poslední komentovanou částí hesla každé lokality by měla být excerpce doposud nikde nepředstaveného, ovšem pro poznání historické vesnické topografie nesmírně cenného pramene, totiž lichtenštejnských černokosteleckých pozemkových knih z konce 18. století, kdy úředníci vzhled i stav každé poddanské chalupy pečlivě popsali, a to včetně vnitřního vybavení domácnosti.

Komentáře jsou uzavřeny.